pranknature

Temat: obliczenie podstawy do wynagr.-pilne!
" />Wiem, jak się liczy wynagrodzenie za czas choroby oraz za przepracowany niepełny miesiąc, ale niestety nie umiem (a może tylko nie jestem pewna) sobie wyliczyć wynagrodzenia w nast. sytuacji:
do 19 grudnia byłam na zasiłku macierzyńskim, od 20 grudnia poszłam na urlop (chcę wykorzystać zaległy i pójść na urlop wychowawczy) w sumie mam 29 dni do wykorzystania, czyli w grudniu (od 20 grudnia poszłam na urlop) jestem 10 dni na urlopie a w styczniu 19 dni (do 27 stycznia). Podstawa do ustalenia wymiaru za czas urlopu wynosi 1950 zł. Czy dobrze obliczyłam podstawy:
- grudzień 1950:23 dni roboczych= 84,78 zł*10 dni=847,80 zł
- styczeń 1950:21dni robocze=92,86 zł*19dni=1764,34 zł
To są moje wyliczenia tak na logikę, proszę o pomoc, czy dobrze a jeśli źle to bardzo proszę mnie poprawić. Pozdrawiam serdecznie!
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21100Temat: ile godzin do przepracowania na 1/10 etatu?
" />Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy w miesiącu maj miał do przepracowania 168 godzin
analogicznie osoba pracująca na niepełnym etacie miała do przepracowania ilość godzin proporcjonalną do wymiaru etatu, czyli w przypadku Twojego pracownika 1/10 ze 168 godz. tj. 16,8 godz.


Nie wiem jak jest rozłożony czas pracy tego pracownika, dlatego nie odpowiem Ci ile powinien przepracować w dniach 30-31 maj. Nie mniej jednak wynagrodzenie pracownika powinnaś obliczyć zgodnie z zasadą określoną w par. 12 rozp. MPiPS z dn. 29 maja 1996 r. w spr. sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy (...)
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=41623


Temat: problem obliczanie wynagrodzenia
" />Witam chcę obliczyc pensję pracownika za niepełny miesiąc kwota 500 zl i tu mam kłopot wychodzi mi ubezp.emerytalne 48,80 rentowe 32,5 chorobowe 12,25 podstawa wymiaru składki zdrowotnego: 500-93,55(zus)= 406,45, podstawa podatku dochodowego 406,45-102,25( koszty)=304,20, zaliczka na podatek(304,20*19%-44,17)=13,63:składka ubezp.zdrowotnego 406,45*8,25%=33,53 faktyczny podatek 0 czy to jest dobrze mam obawy bo kalkulator internetowy liczy co innego kasa chorych wynosi 13,59 skąd ta kwota u mnie w tym wyliczeniu nie wystepuje prosze o pomoc gdzie robię błąd
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=20354


Temat: Ekwiwalent
" />Ewo, temat który poruszasz był omawiany na forum oleńka. Pozwolę skopiować swoją wypowiedź o kosztach i uldze, a Ciebie namawiam, abyś poczytała na tamtym forum.

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW. O kosztach uzyskania przychodów czytamy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych Zgodnie z § 22 ust. 2. ustawy o pdof, cytat: „Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, w przypadku gdy: 1) podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy wynoszą 102 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż l.227 zł 2) podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy nie mogą prze-kroczyć łącznie 1.840 zł 77 gr za rok podatkowy. 3) Miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę wynoszą 127 zł 82 gr miesięcznie , za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.533 zł 84 gr. 4) Podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę nie mogą przekroczyć łącznie 2.300 zł 94 gr za rok podatkowy ***Zakład pracy oblicza w ciągu roku, przy ustalaniu miesięcznych zaliczek na podatek, koszty uzyskania przychodów każdemu PRACOWNIKOWI w pełnej miesięcznej wysokości od przychodu z każdego STOSUNKU PRACY, bez względu na to, czy jest ZATRUDNIONY na całym etacie czy w niepełnym wymiarze. Koszty uzyskania przychodów potrącane są wyłącznie w tym miesiącu, w którym podatnik (pracownik) POZOSTAWAŁ W STOSUNKU PRACY, stosunku służbowym oraz w stosunku pracy nakładczej i jednoczenie świadczył pracę. WYJĄTKI DOTYCZĄ: 1) okresu w którym pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, 2) wypłaty wynagrodzenia w razie choroby pracownika.*** ULGA PODATKOWA POMNIEJSZAJĄCA ZALICZKI NA PODATEK. O uldze podatkowej (kwocie wolnej od podatku) czytamy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z § 32 ust. 3. ustawy o pdof, cytat: „Zaliczkę obliczą w sposób określony w ust. 1. 1a i 2 zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że: 1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika. 2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną. 3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie atr. 44 ust. 3. ( dotyczy DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) 4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych, 5) określa ten zakład pracy jako właściwy do stosowania odliczenia, o którym wyżej mowa, w przypadku gdy równocześnie osiąga od innych zakładów pracy dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub wykonywania pracy nakładczej ***Pracownik, który osiąga równocześnie dochody ze stosunku pracy w więcej niż jednym zakładzie pracy, wskazuje zakład właściwy do comiesięcznego odliczania od zaliczki na podatek kwoty zmniejszającej podatek. Odliczenie to wynosi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (w tym roku 44,17 miesięcznie), określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej. Tak więc wszystkim PRACOWNIKOM, którzy złożyli oświadczenie, zakład pracy pomniejsza miesięczna zaliczkę na podatek dochodowy. *** *** Analizując przypadek Twojej BYŁEJ pracownicy, nie możesz stosować kosztów uzyskania przy wyliczaniu ekwiwalentu w XI/2004, mimo iż ekwiwalent przysługuje za okres, gdy jeszcze była pracownikiem. Możesz zastosować ulgę, ale nie musisz, gdyż jest już BYŁYM pracownikiem. *** MAM NADZIEJĘ, ŻE WSZYSTKO JEST JASNE I ZROZUMIAŁE. Pozdrawiam.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19048


Temat: Wynagrodzenie przy niepełnym miesiącu pracy.
Jeżeli początek umowy przypada w trakcie miesiąca lub umowa kończy się w trakcie miesiąca to miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności.Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

przykład 1
Jeżeli pracownik rozpoczyna pracę 9 sierpnia i ma określoną w umowie stawkę miesięczną w wysokości 2000,00 zł to jego wynagrodzenie za sierpień bedzie obliczone w następujący sposób:
-Liczba godzin do przepracowania w sierpniu : 176 godzin.
-Pracownik nie przepracował 5 dni (od 2 do 6) czyli 40 godzin
-2000/176 = 11,36.
-Za czas nieprzepracowany obliczamy 11,36x40=454,40.
-Obliczamy 2000,00 - 454,40 = 1545,60 zł

przykład 2
Pracownik zaczyna pracę 2 listopada (1 listopada zacząć nie mógł, z powodu dnia wolnego). Pomimo, że jego umowa nie obejmuje całego miesiąca dostanie pełne wynagrodzenie ponieważ nie opuścił ani godziny pracy.


Przepis wciąż obowiązujący i ustalający sposób liczenia został opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 62 poz.289 z 1996 roku.
http://www.abc.com.pl/serwis/du/1996/0289.htm

§ 12. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca.

Ten sam Dz.U określa że przy nieobecności wynikającej z choroby wynagrodzenie ma być podzielone przez 30 dni - przy czym nie jest tu zróźnicowane ile faktycznie dni jest w miesiącu.

§ 11. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Przykłady są prawdziwe dla typowego pracu administracji czyli po 8 godzin od poniedziałku do piątku.
Źródło: ksiegowoscbudzetowa.pl/viewtopic.php?t=28


Temat: Ekwiwalent za urlop dla nauczyciela
Bardzo sensownie wyjaśniono temat tutaj
http://www.serwissamorzadowy.pl/articles/show_article.php?articleid=158

I jeszcze w "Doradcy" Vulcana z lipca/sierpnia 2009:

"Z jakiego wymiaru należy płacić ekwiwalent za urlop czy też wynagrodzenie za urlop dla nauczycieli w naszej szkole, która jest placówką feryjną, jeżeli w trakcie umowy zawartej na rok szkolny z nauczycielami na niepełnym wymiarze następowały zmiany tych wymiarów z powodu np. ograniczenia wymiaru przez samego nauczyciela, czy też w związku z otrzymaniem na pewien okres dodatkowych godzin na indywidualne nauczanie uczniów w domu. Czy należy ten wymiar uśredniać na okres urlopu, czy płacić z ostatniego wymiaru? Np. od września nauczycielka miała wymiar pełny do grudnia, od stycznia – ograniczyła wymiar na 5/18 z powodu urodzenia dziecka. Inny przypadek związany z nauczaniem indywidualnym: Nauczycielka jest zatrudniona od 01.09.08–31.08.2009 r. Jej wymiary w trakcie umowy zmieniały się następująco: 01.09–07.09.2008 r. – 10,5/18; 08.09–21.09.2008 r. – 11,5/18; 22.09–02.11.2008 r. – 12,50/18; 03.11–19.12.2008 r. – 13/18; 20.12.2008 r.–08.02.2009 r. – 12/18; 09.02–22.02.2009 r. – 13/18; 23.02–19.06.2009 r. – 13,50/18; 20.06–31.08.2009 r. – 10,50/18. Czy w tym wypadku urlop rozpoczynający się 20.06.2009 r. należy jej płacić z wymiaru ostatniego, tj. 10,50/18, czy może też należy uśrednić wymiar? Jak w przytoczonym przykładzie uśrednić ten wymiar?
Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 KN, za czas urlopu nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Powyższe dotyczy stałych elementów wynagrodzenia. Składniki zmienne (godziny ponadwymiarowe, zajęcia dodatkowe) oblicza się jako średnią ze wszystkich miesięcy danego roku szkolnego. Szczegółowe rozwiązania zawiera rozporządzenie MEN z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli .
Przywołane przepisy nie przewidują uśrednienia wynagrodzenia urlopowego w związku ze zmianami wymiaru czasu pracy w trakcie roku szkolnego. Stąd należy przyjąć, że wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy należy ustalać na podstawie ostatniego wymiaru czasu pracy, poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia urlopu, czyli w tym wypadku z wymiaru obowiązującego w maju, ponieważ urlop rozpoczyna się w czerwcu. Takie obliczenie odnosi się tylko do 11 dni urlopu w czerwcu, natomiast wynagrodzenie za lipiec i sierpień powinno być obliczone z wymiaru czasu pracy obowiązującego w czerwcu.
5 Mój problem dotyczy dodatków dla nauczycieli, tj. motywacyjnych, funkcyjnych, za wychowawstwo, opiekuna stażu, konsultant. Te dodatki są w naszej placówce płacone kwotowo i jeżeli umowa z nauczycielem kończy się np. 19.06.2009 r., to program płacowy nie obniża tych dodatków za dni nieprzepracowane. Jak należy te dodatki dzielić, przez 30 dni w miesiącu i mnożyć za dni nieprzepracowane i odejmować od należnego za cały miesiąc? Czy dzielić przez godziny, tak jak obniża się wynagrodzenie zasadnicze? Jak ustalać te dodatki na okres urlopu, skoro od września do grudnia 2008 r. były niższe, a potem od stycznia wzrosły. np. za wychowawstwo 01.10.2008 r.–14.04.2009 r. – w kwocie 60,00 zł.; 15.04.–31.08.2009 r. – w kwocie 70,00 zł. Czy należy dodatek motywacyjny płacić z miesiąca urlopu (czerwiec), czyli 70,00 zł., a dodatki funkcyjne: wychowawstwo, kierowniczy, opiekun stażu, konsultant uśredniać z roku szkolnego, czy może też w kwocie z miesiąca urlopu?
Wymienione przez Państwa dodatki mają charakter stały w okresie, na który zostały przyznane i powinny być wypłacone w takiej wysokości, jaka obowiązuje w czasie ferii, według zasady – ‟w takiej wysokości, w jakiej by nauczyciel otrzymał, gdyby w tym czasie pracowałĂ˘Â€Â. Zmiana wysokości dodatków w trakcie roku szkolnego nie daje podstawy do ich uśrednienia. Prosimy zwrócić uwagę na treść art. 40 KN, który określa termin utraty prawa do wynagrodzenia, w tym także do dodatków tu omawianych"
Źródło: ksiegowoscbudzetowa.pl/viewtopic.php?t=21


Temat: Dni/godziny należnego urlopu po orzeczeniu o niepełnosprawn
" />Czas pracy

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Poza tym do czasu pracy pracowników niepełnosprawnych wlicza się przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek w wymiarze 15 minut dziennie.

WAŻNE

Osobie niepełnosprawnej przysługuje prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni

Zatrudnienie na część etatu

Pracodawcy dość często decydują się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Mogą się w tej sytuacji pojawić wątpliwości, co do sposobu obliczania przysługującego pracownikom urlopu. Także w tym wypadku zastosowanie znajduje ogólna zasada obliczania wymiaru urlopu osobom zatrudnionym na niepełny etat. Wymiar urlopu pracownika ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy, biorąc za podstawę 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni, jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Udzielenie dodatkowego urlopu pracownikom niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionym na część etatu podlega tej samej zasadzie proporcjonalności (przykład 1).

PRZYKŁAD 1 Pracodawca zatrudnia niepełnosprawnego pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w niepełnym wymiarze czasu pracy – na 3/4 etatu. Pracownik wykonuje swe obowiązki przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 5 godz. i 15 min dziennie. Staż pracy tego pracownika wynosi 11 lat. Wielkość przysługującego mu urlopu należy obliczyć w sposób następujący:
26 dni x 3/4 = 20 dni urlopu
10 dni x 3/4 = 8 dni urlopu
20 dni + 8 dni = 28 dni urlopu
28 dni x 7 godzin = 196 godzin urlopu


Urlop dodatkowy

Oprócz urlopu, który przysługuje każdemu pracownikowi, osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności posiada także uprawnienia do korzystania z urlopu dodatkowego.
Dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym przysługuje osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywa osoba niepełnosprawna po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia jej do jednego z owych stopni niepełnosprawności. Urlop dodatkowy nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub posiadającej prawo do urlopu dodatkowego na podstawie innych przepisów (przykład 2).

PRZYKŁAD 2 Czytelniczka jest niepełnosprawną nauczycielką, z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zgodnie z regulacjami zawartymi w Karcie Nauczyciela, przysługuje jej urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii w czasie ich trwania (nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów). Wymiar ten przekracza 26 dni roboczych. Nie może więc ona liczyć na prawo do dodatkowych 10 dni urlopu.

Zwolnienie od pracy

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, jednak nie częściej niż raz do roku. Takie zwolnienie od pracy może być wykorzystane np. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających. Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i tego zwolnienia od pracy nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Wynagrodzenie za czas opisywanych zwolnień od pracy oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.


3 KROKI

Wynagrodzenie za czas zwolnień
Dane:
W lipcu 2006 roku pracownik o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wykorzystał urlop w wymiarze 10 dni roboczych. Jego wynagrodzenie składa się z:
• płacy zasadniczej w stałej wysokości – 2000,00 zł,
• zmiennego wynagrodzenia prowizyjnego.
Dodatkowo otrzymał prowizje następującej wysokości: w czerwcu 2006 r.
– 1000,00 zł (168 godzin), w maju 2006 r. – 950,00 zł (176 godzin), w kwietniu 2006 r. – 930,00 zł (152 godziny).
Wynagrodzenie zasadnicze określone jest w stałej wysokości, uwzględnia się je w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu.
1 Obliczamy wynagrodzenie za urlop ze stałych składników wynagrodzenia
• stałe składniki dzielimy przez liczbę godzin roboczych w miesiącu:
21 dni x 7 godz. = 147 godz.
2000,00 zł : 147 godz. = 13,61 zł/godz.,
• stawkę za 1 godzinę urlopu ze stałych składników wynagrodzenia mnożymy przez liczbę godzin urlopu:
10 dni x 7 godz. = 70 godz.
13,61 zł/godz. x 70 godziny = 952,70 zł.
2 Obliczamy wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników wynagrodzenia
Za podstawę wymiaru należy przyjąć pensję wypłaconą pracownikowi w czerwcu, maju i kwietniu 2006 r.
• Sumujemy zmienne składniki wynagrodzenia:
1000,00 zł + 950,00 zł + 930,00 zł = 2880,00 zł
• Następnie sumujemy czas przepracowany w okresie 3 miesięcy:
168 godz. + 176 godz. + 152 godz. = 496 godz.
• Ustalamy średnie wynagrodzenie za 1 godzinę ze zmiennych składników wynagrodzenia. W tym celu sumę zmiennych składników wynagrodzenia dzielimy przez liczbę godzin przepracowanych przez 3 miesiące:
2880,00 zł : 496 godz. = 5,81 zł/godz.
• Obliczamy wynagrodzenie za urlop ze zmiennych składników wynagrodzenia. Stawkę za 1 godzinę urlopu ze zmiennych składników wynagrodzenia mnożymy przez liczbę godzin urlopu:
5,81 zł/godz. x 70 godz. = 406,70 zł.
3 Obliczamy łączne wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
W tym celu sumujemy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze stałych składników wynagrodzenia i wynagrodzenie za urlop ze zmiennych składników wynagrodzenia:
952,70 zł + 406,70 zł = 1359,40 zł.
Pracownik za czas urlopu powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości 1359,40 zł.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=6794